وکیل پایه یک

وکیل

وکیل دادگستری

دفتر وکالت

وکیل تهران
  • وکیل
  • وکیل پایه یک
  • وکیل دادگستری
  • دفتر وکالت
  • وکیل تهران
  • وکیل ایران
  • وکیل
وکیل1 وکیل پایه یک2 وکیل دادگستری3 دفتر وکالت4 وکیل ایران5 وکیل تهران6 وکیل7

وکیل امور مالیاتی

بنیاد وکالت ایران با بهره مندی از وکلای مجرب مالیاتی در خصوص طرح و دفاع از کلیه دعاوی مالیاتی، از جمله مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر ارث، مالیات بر اشخاص حقیقی و حقوقی، مالیات بر سرقفلی، مالیات بر نقل و انتقال املاک و غیره به هم میهنان عزیز در داخل و خارج از کشور ارائه خدمت می نماید.

برای استفاده از خدمات وکیل مالیاتی و طرح و یا دفاع از حقوق مالیاتی خود در محاکم ذیصلاح

با بنیاد وکالت ایرانیان تماس حاصل نمایید.

انواع مالیات
2-1) مالیات بر اشخاص حقوقی
ماده 105 قانوان ماليات هاي مستقيم – جمع درآمد شركتها و در آمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير  اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود ، پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غير معاف و كسر معافيت هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه  اي مي باشد . مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد ( 25 % ) خواهند بود .
ماده 107 قانون ماليات هاي مستقيم – در آمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران به شرح زير تشخيص مي گردد  :
الف – در مورد پيمانكاري در ايران نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني به ماخذ دوازده در صدر ( 12 % ) كل دريافتي سالانه درآمد مشمول ماليات فعاليت هاي موضوع بند ( الف ) ماده 107 اين قانون كه قرار داد پيمانكار آن ها از ابتداي سال 1380 وبه بعد منعقد مي گردد . طبق مقررات ماده 106 اين قانون تشخيص مي گردد . حكم اين تبصره نسبت به ادامه فعاليت هاي موضوع قرار داد هاي پيمانكاري كه تاريخ انعقاد آن ها قبل از سال 1382 بوده است جاري نخواهد بود .
 ب  - بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود در ايران و واگذاري فيلم هاي سينمايي به ماخذ بيست در صد ( 20 %) تا چهل در صد ( 40 % ) مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آن ها مي گردد .
افراز هایی  از آيين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر واسناد و مدارك و ...
ماده 15 – اشخاص ملزم به نگهداري دفاتر روزنامه و كل كه داراي شعبه هستند مكلفند با توجه به روش هاي حسابداري خلاصه عمليات شعبه يا شعب خود را در صورتي كه داراي دفاتر پلمپ شده باشند ، حداكثر تا چهار ماه پس از سال مالياتي و درغير اينصورت كليه معاملات و ساير رويداد هاي مالي و محاسباتي شعبه يا شعب خود را ظرف مهلت 30 روز از تاريخ وقوع در دفتر روزنامه مركز ثبت كنند .
 ماده 17 – مودياني كه از سيتم هاي الكترونيكي استفاده مي نمايند ، موظفند خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الكترونيكي طي هر ماه را تحت سرفصل هاي دفتر كل حداكثر تا پايان ما ه بعد در دفاتر روزنامه يا مشاغل حسب مورد ثبت نمايند .
علاوه بر اين به منظور تسهيل رسيدگي بايد دستور العمل هاي نحوه كار با نرم افزار هاي مالي مورد استفاده را در اختيار ماموران رسيدگي قرار دهند . ضمنا موديان مذكور مكلفند هر سه ماه يك بار خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الكترونيكي را حداكثر 10 روز پس از پايان سه ماه به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند .
” تكاليف اشخاص حقوقي
 اشخاص حقوقي بلافاصله پس از ثبت مكلفند اقداماتي به شرح ذيل انجام دهند :
1) دفاتر روزنامه و كل را تهيه و جهت ثبت و پلمپ آن ها به اداره ثبت شركت ها مراجعه و ثبت و پلمپ  نمايند ( در سال اول حداكثر 30 روز پس از ثبت شركت دفاتر قانوني ثبت و پلمپ شود و درسنوات آتي بايد قبل از شروع سال مالي . )
2) پرداخت كننده حقوق، بايد ليست هاي مربوط را حداكثر ظرف 30 روز پس از پرداخت يا تخصيص به اداره امور مالياتي محل ارائه و رسيد دريافت نمايد .
3)  حداكثر ظرف چهار ماه پس از پايان سال مالي اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني خود را به همراه فهرست هويت شركا و سهامداران برحسب مورد ميزان سهم الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آن ها را به اداره امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي شخص حقوقي درآن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند پس از تسليم اولين فهرست مزبور تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي خواهد بود .
4) حق تمبر سهام و سهم الشركه شركت ها بايد ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه وسهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت ها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود .  افزايش سرمايه در مورد شركت هايي كه قبلا سرمايه خود را كاهش داده اند تا ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود .
” مدارك مورد نياز براي تشكيل پرونده : جهت تعيين واحد هاي مالياتي عملكرد و حقوق بايد مدير عامل يا يكي از اعضاي شركت ،  يا نماينده آنان كه حق امضا دارند به اداره كل امور مالياتي محل اقامتگاه قانوني ( واحد تشكيل پرونده ) مراجعه و فرم هاي مربوطه را كامل نموده و مدارك خواسته شده را به شرح ذيل تسليم واحد مربوطه نمايند .
 1 ) تقاضاي مدير عامل يا يكي از اعضاي هيئت مديره مبني بر تشكيل پرونده به امضاي مدير عامل يا يكي از اعضاي هيئت مديره ( ممهور به مهر شركت )
2 ) تصوير اساسنامه از تمام صفحات
3 ) تصوير شركتنامه ( براي شركت هاي با مسئوليت محدود و تعاوني )
4) تصوير تقاضانامه (براي شركت هاي با مسئوليت محدود و موسسات )
5 ) تصوير آگهي تغييرات ( در صورت وجود تغييرات )
6 ) تصوير اظهارنامه ثبت شركت ها ( برا ي شركت هاي سهامي خاص )
7) تصوير سند مالكيت با نضمام تصوير عوارض نوسازي يا پايان كار شهر داري ( درصورت مالكيت شخص حقوقي )
8 ) اصل و تصوير اجاره نامه ( در صورت اجاري بودن )
9) تصوير آگهي تاسيس در روزنامه رسمي يا پيش آگهي تاسيس ( ممهور به مهر روزنامه رسمي )
10 ) ارائه تصوير قبوض برق و تلفن
11 ) تصوير صفحه اول شناسنامه مدير عامل و اعضاي هيئت مديره ( چنانچه فرمهاي هويتي توسط وكيل امضا شده باشد ممهور به مهر شركت و وكالتنامه رسمي )
محل تحويل مدارك در تهران :
واحد تشكيل پرونده در تهارن ، مستقر دراداره نظارت و پيگيري اداره كل امور مالياتي شركتها واقع در ميدان امام خميني ابتداي خيابان داور مي باشد .
محل تحويل مدارك در استان ها :
موديان درمراكز استان به اداره كل امور مالياتي استان و در شهرستان ها به اداره امور مالياتي شهرستان مورد نظر  مراجعه نمايند .
” معافيت مالياتي
ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم –اشخاص حقوقي چنانچه درطي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان دفاتر و مدارك آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و ماليات هر سال را در سال تسليم اظهار نامه بدون مراجعه به هيات هاي  حل اختلاف مالياتي پر داخت كرده باشند معادل پنج درصد اصل ماليات سه سال مذكور به عنوان جايزه خوش حسابي از محل وصولي هاي جاري پرداخت و يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد .
ماده 190 قانون ماليات هاي مستقيم – علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملكرد هر سال مالي قبل از سررسيد مقرر براي پرداخت ماليات عملكرد موجب تعلق جايزه اي معادل يك درصد مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سر رسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات متعلق همان عملكرد كسر خواهد شد . مودياني كه به تكاليف قانوني خود اقدام نموده اند در موارد مذكور در ماده ( 239 ) اين قانون هر گا ه برگ تشخيص مالياتي صادره از قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نمايند و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام كنند از هشتاد در صد ( 80 % ) جرايم مقرر در اين قانون معاف خواهند بود . همچنين ، درصورتي كه اين گونه موديان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمايند از چهل درصد جرايم متعلقه مقرردر  اين قانون معاف خواهند بود .
تبصره ماده 192 قانون ماليات هاي مستقيم  - عدم تسليم اظهار نامه توسط اشخاص حقوقي و شركت هاي جديد التاسيس موجب تعلق جريمه اي معادل چهل درصد ( 40 % ) ماليات متعلق مي گردد و مشمول بخشودگي نمي شود.
ماده 193 قانون ماليات هاي مستقيم – مودياني كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند در صورت عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر، مشمول جريمه اي معادل بيست درصد ( 20 % ) ماليات براي هر يك از موارد مذكور و در مورد رد دفتر، مشمول جريمه اي معادل در درصد ماليات خواهند بود . عدم تسليم اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زيان در دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد .
تبصره يك ماده 272 قانون ماليات هاي مستقيم – اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي ر ا بدون قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي كند ، قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مودي گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورت هاي مالي كه طبق استاندارد هاي حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهار نامه مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه ، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.
2-2) مالیات بر درآمد مشاغل       
اين نوع ماليات را افرادي كه اصطلاحا به آنها كسبه، اصناف، پيشه وران، صنعت گران گفته مي شود و يا ساير افرادي كه به صورت شخص حقيقي بابت درآمد حاصل از اشتغال به مشاغل آزاد و بطور انفرادي يا با مشاركت مدني پرداخت مي نمايند تشكيل مي دهند. كسبه، بازرگانان، صاحبان بيمارستانها، دفاتر اسناد رسمي و پزشكان و دندانپزشكان ، وكلا و كليه مشاغلي كه در ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 و اصلاحيه مصوب 27/11/1380 ذكر شده اند مشمول فصل ماليات بر درآمد مشاغل هستند.
2-2-1) رسيدگي و نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات مشاغل
نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات
 الف – با قبولي دفاتر و يا قبولي درآمد مشمول ماليات مندرج در اظهارنامه .
(ساير درآمدها فروش كالا و خدمات) = (استهلاك هزينه ها) - درآمد مشمول ماليات
ب – از طريق علي الرأس در صورت عدم رعايت موارد زير ، درآمد صاحبان مشاغل به صورت علي رأس تشخيص خواهد شد.
 ب-1) درصورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان، حسب مورد تسليم نشده باشد.
ب – 2) درصورتي كه مؤدي به درخواست كتبي اداره امور مالياتي مربوط از ارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد.
ب – 3) درصورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر اداره امور مالياتي غيرقابل رسيدگي تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آئين نامه مربوط مورد قبول واقع شود.
2-2-2) تکلیف مودیان
صاحبان مشاغي كه مكلفند اسناد و مدارك مثبته براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود را نگاهداري كنند به سه گروه به شرح ذيل تقسيم مي شوند.
الف – صاحبان مشاغلي كه مكلف به ثبت فعاليتهاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند، مانند بازرگانان ، صاحبان موسسات حسابرسي، حسابداري، مهندسي، تبليغاتي و بازاريابي و حمل و نقل موتوري ... و صاحبان كارخانه ها و واحدهاي توليدي، بيمارستانها، متلها و هتلها ، مراكز آموزشي و... و بانكداران و عمده فروشيها و... (ماده 96ق.م.م)
ب – صاحبان مشاغلي كه مكلف به ثبت فعاليتهاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي باشند مانند : صاحبان كارگاههاي صنعتي، مشاغل ساختماني، مراكز فرهنگي، سينماها، مشاغل فيلمبرداري، مهمان سراها، دفاتر اسناد رسمي، آزمايشگاهها، نمايشگاههاي اتومبيل ، تعميرگاه هاي مجاز و... سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر و عاملان فروش و فروشنده آهن آلات و دلالان و حق العمل كاران و.. (ماده 96 ق.م.م)
ج –صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي (الف) و (ب) فوق نيستند و مكلفند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي نگاهداري كنند.
صاحبان مشاغل مكلف اند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليتهاي شغلي هر سال خود را تا آخر تيرماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ ماده 131 پرداخت نمايند.
اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل شامل ترازنامه و حساب سود و زيان با حساب درآمد و هزينه يا خلاصه وضعيت درآمد و هزينه حسب مورد خواهد بود.
صاحبان مشاغل مكلفند ظرف مدت چهارماه از تاريخ شروع فعاليت  مراتب را كتبا به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند.
نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي موضوع ماده 131
 تا ميزان 30.000.000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ 15%
تا ميزان 100.000.000 ريال نسبت به مازاد 30.000.0000 به نرخ 20%
تا ميزان 250.000.000 ريال نسبت به مازاد 100.000.000 به نرخ 25%
تا ميزان 1.000.000.000 ريال نسبت به مازاد 250.000.000 به نرخ 30%
نسبت به مازاد يك ميليارد ريال  به نرخ 35%
2-2-3) معافیت های مالیاتی
درآمد سالانه مشمول مالياتي صاحبان مشاغل كه اظهارنامه مالياتي خود را در موعد مقرر تسليم كرده اند تا ميزان معافيت سال 1393- 120.000.000 ريال  از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ ماده 131ق.م.م. مشمول ماليات خواهد بود.
2-2-4) هزينه هاي قابل قبول
هزينه درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود يا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تكفل در يك سال مالياتي و با رعايت شرايط مندرج در ماده 137 قانون مالياتهاي مستقيم از درآمد مشمول ماليات مؤدي كسر مي گردد (جهت اخذ اطلاعات كامل تر با واحدهاي مشاوره مالياتي تماس حاصل نماييد)
2-2-5) مراجع حل اختلاف
در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مودي ابلاغ مي شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصا يا بوسيله وكيل تام الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك كتبا تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابزاري در تعديل درآمد مورد توافق رئيس امور مالياتي و مؤدي قرار گيرد درآمد مشمول ماليات تعيين شده قطعي مي گردد. هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابزاري در رد يا تعديل درآمد مندرج در برگ تشخيص موثر واقع نگردد پرونده به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد گرديد و رأي هيأت با اكثريت آراء قطعي و لازم الاجرا است. مؤدي ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي مي تواند به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت و نقص رأي و تجديد رسيدگي را درخواست كند.
2-2-6) تشویقات
اشخاص حقيقي موضوع بندهاي الف و ب در صورتي كه سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر آنان مورد قبول قرارگرفته باشد و ماليات هر سال را در سال تسليم اظهارنامه بدون مراجعه به هيأت حل اختلاف پرداخت كرده باشند پنج درصد ماليات بعنوان جايزه خوش حسابي تعلق گرفته و همچنين جايزه پرداخت قبل از موعد به ازاي هر ماه 1% يك درصد ماليات خواهد بود.
2-2-7) جرائم
 پرداخت ماليات پس از سررسيد مقرر موجب تعلق جريمه اي معادل 5/2% ماليات به ازاي هر ماه خواهد بود. جريمه عدم تسليم اظهارنامه مشمولين بندهاي الف و ب ماده 95 معادل 40% ماليات بوده و مشمول بخشودگي نمي گردد و جريمه عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان يا عدم ارائه دفاتر 20% ماليات براي هر يك از موارد مذكور خواهد بود. جريمه عدم تسليم اظهارنامه براي مشمولين بند ج 10% ماليات خواهد بود. چنانچه صاحبان مشاغل ظرف مدت چهارماه شروع فعاليت خود را به اداره امور ماليات اعلام ننمايند مشمول جريمه اي معادل 10% مالياتي قطعي و از كليه تسهيلات و معافيت هاي مالياتي از تاريخ شناسايي توسط اداره امور مالياتي محروم خواهند گرديد.
سازمان امور مالياتي مي تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه بدهي قطعي شده آنها از ده ميليون ريال بيشتر است از كشور جلوگيري نمايد.
2-3) مالیات بر املاک : پيش از آنكه نحو احتساب و تعيين ماليات بر در آمد اجاره و ساير در آمد هاي املاك را بيان كنيم ، ابتدا به معرفي در آمد هاي مختلف ناشي از املاك مي پردازيم اهم مواردي كه موجب كسب در آد از املاك مي شوند . عبارتند از : 1- اجاره 2- حق وگذاري محل ( سرقفلي )3- انتقال قطعي ( از طريق فروش يا معاوضه يا صلح يا هبه معوض ) 4- حق رضايت مالك ( در مواردي كه مستاجر و صاحب سرقفلي براي انتقال محل به غير ، لازم است در قبال پرداخت و جهي رضايت مالك را جلب نمايد )5- حق ارتفاق به ملك غير ( ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري مانند داشتن مجراي آب در ملك ديگري يا حق عبور از ملك غير ) 6- بهره مالكانه معادن معدني كه در زمين كسي واقع شده باشد ملك صاحب زمين است و استخراج آن تابع قوانين مربوط به استخراج معادن است ، اما به هر حال اگر از اين بابت وجهي به صاحب ملك پرداخت شود ، در آمد وي محسوب و مشمول ماليات خواهد شد . علاوه بر موارد فوق بايد توجه داشت كه ملك ممكن است مورد بهره برداري براي كشاورزي نيز واقع شود ، اما در طبقه بندي در آمد ها ، در آمد كشاورزي خو به طور جداگانه شناسايي و مد نظر قرار مي گيرد . 7- در موارد فروش ملك و دادن مهلت  يا ذكر اين مقدمه نسبت به احتساب ماليات موارد مهم مي پردازيم .
2-3-1) مالیات اجاره
براي محاسبه مليات اجاره ابتدا بايد ميزان مال الاجاره مشخص گردد . در قانون ماليات هاي مستقيم دو طريق  براي تعيين اجاره بها پيش بيني شده است . اگر بين موجر و مستاجر سند اجاره رسمي تنظيم گرديده باشد و ضمنا مستاجر به غير از مال الاجاره وجه ديگري به عنوان وديعه و يا عناوين ديگر مثلا به صورتي كه در اقواه عامه رهن و اجاره گفته مي شود . به صاحب ملك نپرداخته باشد مال الاجاره از روي همان سند رسمي تعيين خواهد شد و چنانچه واگذاري ملك بدون سند رسمي صورت گرفته و يا در صورت وجود سند از ارائه آن خودداري گردد و يا علاوه بر اجاره وجه ديگري هم نزد مالك سپرده شده يا ملك به رهن تصرف واگذار شده باشد ، مال الاجاره از طريق ارزيابي و بر اساس مقايسه با املاك مشابه معين مي گردد . پس از مشخص شدن اجاره كه معمولا به طور ماهانه منظور مي شود ميزان آن براي هير سال شمسي محاسبه مي گردد . حال اگر در تما م طول سال ملك در اجاره نبوده باشد ، فقط مال الاجاره همان مدت از سال كه در اجاره بوده است منظور مي شود آنگاه بيست و پنج درصد ( يك چهارم ) مال الاجاره مذكور بابت هزينه ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره كسر و سه چهارم باقيمانده به عنوان در آمد مشمول ماليات تلقي مي گردد . در آمد مشمول ماليات اخير مورد اعمال نرخ مالياتي كه طبق ماده 131 قانون ماليات هاي متعلق به آن محاسبه مي شود . در صورتيكه ملك به اجاره واگذار شده متعلق به اشخاص حقوقي باشد ، نرخ ماده 131 به در آمد ماليات اجاره اعمال نمي شود و از نرخ مقرر در ماده 105 به ميزان 25 درصد استفاده خودهد شد . در خصوص املاك مشاع بايد دقت شود كه سهم مال الاجاره ودر آمد مشمول ماليات مربوط به هر شريك جداگانه تعيين و سپس مورد اعمال نرخ مالياتي قرار مي گيرد كه طبعا در اين صورت  ماليات با لنسبه كمتري تعلق خواهد گرفت در اجاره دست دوم ، مابه التفاوت دريافتي و پرداختي مشمول ماليات به نرخ ماده 131 مي باشد يكي از اختلافات بارز بين موديان محترم و اداره امور  مالياتي درخيلي از موارد بر سر اجاري بودن يا نبودن ملك است . ممكن است ماموران مالياتي ضمن اواحديابي و تحقيقات محلي ملكي را به عنوان اجاري شناسايي و بابت آن از طريق ارزيابي برابر املاك مشابه ماليات تعيين و ابلاغ نمايند در پاسخ به اين اقدام ، واگذاري به طور مجاني وبد حسابي مستاجر و عدم پرداخت تمام يا قسمتي از مال الاجاره نسبت به مطالبه ماليات اعتراض نمايد . در اين راستا ياد آوري مي شود كه به طور كلي ملك مورد استفاده غير ملك اجاري تلقي مي گردد اما درعين حال قانون ماليات هاي مستقيم تسهيلات و معافيتهايي در اين ماده قائل شده است كه اگر موديان ماليات اطلاع دقيق از آنها و نيز محدوديتهاي قانون داشته باشند اختلافات به حداقل كاهش خواهد يافت .
مهمترين اين موارد معافيت و تسهيلات قانوني به قرار زير مي باشد :
1- محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و افراد تحت تكلف مالك اجاري تلقي نمي شود ، مگر آنكه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي گردد .
2-  املاكي كه مجانا در اختيار سازمان هاي موضوع ماده 2 اين قانون قرار مي گيرند غير اجاري تلقي مي شوند .
3- چنانچه مالك ملك مسكوني خود را به اجاره واگذار و محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد ، مال الاجاره پرداختي از مال الاجاره دريافتي كسر  و بقيه طبق مقررات مشمول ماليات خواهد شد .
4- در مورد شخص حقيقي كه هيچ گونه درآمدي ديگري ندارد درسال 1384 مبلغ 22800000 ريال از در آمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي باشد . به شرط اينكه اينگونه افراد به تسليم اظهار نامه خاصي كه مربوط به اين موضوع است اقدام نمايند .
5- در موارد فروش ملك محل  سكونت و دادن مهلت تخليه بدون اجاره بها ، ملك مزبور تا شش ماه به شرط ذكر آن در سند غير اجاري و معاف از ماليات شناخته مي شود .
6-  مالكان مجتمع هاي مسكوني داراي بيش از سه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهر سازي ساخته شده يا مي شوند در طول مدت اجاره از صد در صد ماليات بر در آمد معاف مي باشد . در غير اينصورت در آمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحد هاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه متر مربع زير بناي مفيد و درساير نقاط تا مجموع دويست متر مربع زيربناي مفيد از ماليات ناشي از اجاره املاك معاف مي باشد .
اگر كسي ادعا نمايد كه ملك خود را به طور مجاني دراختيار شخصي غير گذاشته است اين ادعا را شخص اخير نيز تاييد نمايد ، در اين صورت مالك معاف اما از شخصي كه از ملك استفاده مي نمايد ماليات بر در آمد اتفاقي كه ميزان آن بيش از ماليات اجاره خواهد بود ، مطالبه مي گردد . با توجه به توضيحات فوق موديان محترم در اعتراض به ماليات مستغلات بايد در محدوده مقررات قانون انتظار تعديل ماليات را داشته باشن�� . صاحبان در آمد اجاره مكلفند براي هر سال شمسي تا آخر تير ماه سال بعد اظهار نامه مالياتي كه فرم آن را ادارات امور مالياتي در اختيار مي گذارند ، تنظيم و به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند . حال آنكه خود داري از تسليم اظهار نامه و پرداخت ماليات در موعد مقرر سبب مطالبه ماليات و وصول جرايم خواهد شد . 
2-3-2) ماليات بر نقل و انتقال املاك و سرقفلي
وقتي ملكي به فروش برسد و يا از طريق عقد ديگري مانند صلح معوض منتقل شود انتقال دهنده نسبت به ارزش معاملاتي آن ملك ( كه بعضا به اصطلاح قديمي آن را قيمت منطقه اي مي گويند . )  به نرخ پنج درصد (5%) مشمول ماليات مي گردد و اكر ملك داراي سرقفلي هم منتقل گردد ، خواه دريافت كننده سر قفلي مالك باشد يا مستاجر ، مطالبه ماليات از صاحب در آمد فقط بابت بهاي سرقفلي با نرخ دو درصد (2%) به عمل مي آيد . لازم به ذكر است كه اگر در سند انتقال ملك شرط فسخ آورده مي شود بهاي ملك يا عين معامله به هر ميزان كه در سند انتقال قطعي نخواهد بود . ياد آور مي شود اين شرط مانع از وصول ماليات نقل و انتقال قطعي نخواهد بود . ياد آور مي شود بهاي ملك يا عين معامله به هر ميزان كه در سند  انتقال ذكر گردد در احتساب ماليات نقل و انتقال قطعي موثر نخواهد بود و ماليات به همان ماخذ ارزش معاملاتي محاسبه و صول خواهد شد مگر آنكه انتقال گيرنده دولت يا شهرداري ها يا موسسات وابسته به آن ها بوده و يا ملك بوسيله اجراي ثبت ويا ساير ادارات دولتي به قائم مقامي ملك انتقال داده شود . كه در اين موارد چنانچه بهاي مندرج در سند كمتر از ارزش معاملاتي باشد ، بهاي مندرج در سند ( به نفع مودي ) به جاي ارزش معاملاتي ملاك احتساب ماليات قرار خودهد گرفت . براي روشن شدن موضوع توجه خوانندگان محترم را به مثال عددي زير معطوف مي دارد : ملكي كه مشتمل بر دو واحد آپارتمان مسكوني و يك باب محل كسب مي باشد جمعا در قبال 000/000/300 ريال مورد معامله قطعي واقع شده است عرصه (زمين )ملك 300 متر مربع و اعيان ( زير بنا ) آن دويست متر مربع مي باشد با توجه محل وقوع ملك ارزش معاملاتي زمين آن به قرار متر مربعي 000/000/1 ريال  و با توجه به نوع مصالح به كار رفته در ساختمان و قدمت آن ، ارزش معاملاتي اعيان ملك هر متر مربع 000/150 ريال است . حق واگذاري ( سرقفلي ) محل كسب هم جداگانه به مبلغ 000/000/40 ريال بين طرفين معامله تعيين شده است . ماليات نقل و انتقال قطعي ملك و سرقفلي به شرح زير مي باشد :
2-3-3) ماليات نقل و انتقال
در خصوص ماليات نقل و انتقال ملك و سرقفلي ، عمده اختلافي كه بين موديان و ادارت  امور مالياتي ايجاد مي شود بر سر حق واگذاري محل ( سرقفلي ) است . در مواردي كه ملك توام با سرقفلي منتقل مي شود از آنجا كه معمولا بهاي سرقفلي به طور جداگانه در قولنامه و سند معامله مشخص نمي گردد . ناگزير اداره امور مالياتي آن را بر اساس تحقيق و تخمين و  برآورد تعيين مي نمايد دليل دليل اين امر ممكن است در اثر عدم ارائه اسناد و مدارك واقعي از طرف موديان محترم و يا به واقعيت نرسيدن ادارات امور مالياتي باشد در اين گوهه موارد بهتر است بهاي ر وز همان ملك را با فرض مسكوني بودن آن مقايسه و مابه التفاوت اين دو قسمت را به عنوان ارزش سرقفلي منظور نمايند در مورد انتقال سرقفلي به تنهايي هم اگر موديان عزيز واقعيات را اظهار دارند و ماموران هم دقت بيشتر معمول دارند اختلاف به حداقل كاهش خواهد يافت ولي در هر حال موديان حق دارند با تسليم اعتراض به ادارات مالياتي به مراجع ذيصلاح حل اختلاف مراجعه نمايند .
2-3-3-1) تکالیف مودیان
واگذارنده سرقفلي مكلف است ظرف سي روز پس از انجام معامله اظهار نامه تسليم و ماليات متعلقه را بپردازد .  چند نكته مهم كه بايد مورد توجه ماموران و موديان قرار گيرد :
1- چنانكه ملك يا حقوق راجع به آن به وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دوليت يا شهر داري ها جهت ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي و يا اموري از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه آهن و غيره قرار گيرد دريافتي واگذارنده از اين بابت مشمول ماليات نخواهد بود .
2- تنظيم سند وقف و حبس و نذر بابت ملك سبب تعلق مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي نمي گردد .
3- اگر ملكي داراي محل كسب است  و يا محل كسب قبلا واگذار گرديده و اكنون با انتقال قطعي محل مزبور همچنان در يد مستاجر باقي مي ماند وصول ماليات بابت سرقفلي محل كسب مزبور موقع انتقال قطعي منتفي است .
4- اگر ملك به طور مجاني واگذار شود ( مانند هبه يا صلح بلاعوض ) انتقال دهنده مشمول ماليات نخواهد بود بلكه در اينگونه موارد بايد از انتقال گيرنده ماليات بر در آمد اتفاقي به ماخذ ارزش معاملاتي ملك به نرخ تصاعدي موضوع ماده 131 يا 105 قانون ماليات هاي مستقيم حسب مورد مطالبه و وصول نمود.
5- اولين نقل و انتقال قطعي ساختمان هاي نوساز اعم از مسكوني و غير كه بيش از دو سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آن ها نگذشته باشد به موجب ماده 77 علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده 59 اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد ( 10 درصد ) به ماخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال خواهند بود . اشخاص حقيقي �� حقوقي مشمول ماليات ديگري ازبابت در آمد حاصل از ساخت و فروش موضوع اين ماده نخواهند بود.
2-3-4) ماليات بر در آمد املاك ( ماليات درآمد هاي متفرقه )
علاوه بر در آمد اجاره  و در آمد حاصل از انتقال عين و سرقفلي، ساير در امد هاي مالك ناشي از حقوق ارتفاق نيز مشمول ماليات است و ماليات اين قبيل در آمد ها هم با اعمال نرخ مذكور در ماده 59 قانون ماليات هاي مستقيم ( 2 درصد ) نسبت به مبلغ دريافتي تعيين مي شود . مثلا اگر مالك بابت اعلام رضايت خود براي واگذاري سرقفلي يك واحد كسبي توسط مستاجرش به مستاجر بعدي مبلغ 000/000/3 ريال دريافت نمايد از مالك نامبرده مبلغ 000/60 ريال ماليات اخد خواهد شد بديهي است وصول اين ماليات از مالك مانع وصول ماليات حق واگذاري محل از مستاجر واگذارنده نخواهد بود .
2-4) مالیات بر ارث
هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند مشمول ماليات بر ارث خواهد بود وراث براي استفاده از حقوق مالي و اموال باقيمانده از متوفي نظير حقوق بازنشستگي وديه و همچنين انجام هرگونه نقل و انتقال يا ثبت اموال حقوقي و برداشت از حسابهاي بانكي متوفي ملزم به ارائه گواهي حصر وراثت و گواهينامه واريز ماليات بر ارث مي باشند.
2-4-1) وراث از نظر قانون مالياتهای مستقيم
 ماده 18 قانون مالياتهاي مستقيم – وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند:
1- وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد
2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها
3- وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنها
2-4-2) اموال مشمول ماليات بر ارث
 ماده 19 قانون مالياتهاي مستقيم – اموال مشمول ماليات بر ارث عبارتند از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در ح دود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعيو ديون محقق متوفي.
چنانچه وراث طبقه اول متوفي جهت انجام هزينه هاي ضروري از قبيل كفن و دفن و مراسم ترحيم نياز به برداشت وجه نقد از حساب بانكي متوفي داشته باشند، بانكها مي توانند پس از احراز هويت كامل وراث حداكثر تا مبلغ 10.000.000 ريال بطور علي الحساب بدون ارائه گواهي واريز ماليات بر ارث پرداخت نمايند.
2-4-3) نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث
 ماده 20 قانون مالياتهاي مستقيم – نرخ ماليت بر ارث نسبت به سهم الارث وراث به شرح زير است:
شرح    طبقه اول    طبقه دوم    طبقه سوم
تا مبلغ 50.000.000 ريال    5%    15%    35%
تا مبلغ 200.000.000 ريال نسبت به مازاد 50.000.000 ريال    15%    25%    45^
تا مبلغ 500.000.000 ريال نسبت به مازاد 200.000.000 ريال    25%    35%    55%
نسبت به مازاد 500.000.000 ريال    35%    45%    65%
از سهم  الارث هريك از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون (30.000.000 ) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخ هاي طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول از كارافتاده باشد مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال خواهد بود.
2-4-4) اموال زير از مشمول ماليات بر ارث خارج است.
 وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده، بيمه عمر، خسارت فوت ، ديه.
 هشتاد درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانكهاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و موسسه هاي اعتباري مجاز.
 پنجاه درصد ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته شده باشد.
 چهل درصد ارزش سهام يا سهم الشركه متوفي در ساير شركتها
 چهل درصد ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي .
2-4-5) وظيفه وراث ، ماده 26 قانون مالياتهاي مستقيم – وراث (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ فوقت متوفي اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي هايي كه طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به اداره كل امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند.
مدارك موردنياز :
 1- رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي بشود.
ملك: سند مالكيت، گواهي پايان كار ساختمان يا قبض پرداخت عوارض نوسازي.
اتومبيل : سند مالكيت
محل كسب: سند مالكيت يا سند اجاره و پروانه كسب
سهام شركت: برگه سهام و مدارك متعلق به شركت
اسناد مربوط به وجوه نقد نزد بانكها و موسسات اعتباري و سپرده گذاريها
2- رونوشت يا تصوير گواي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي
3- درصورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصور گواهي شده وكالت نامه يا قيم نامه
4- رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت نامه متوفي اگر وصيت نامه موجود باشد.
5- گواهي فوت
6- تصوير شناسنامه كليه وراث و متوفي
2-4-7) گواهينامه تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث ، ماده 28 قانون مالياتهاي مستقيم –مشمولين ماليات بر ارث مكلفند ماليات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به رسم علي الحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند.
عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر (حداكثر 6 ماه پس از تاريخ فوت متوفي) موجب تعلق جريمه اي معادل ده درصد ماليات متعلق خواهد بود. همچنين پرداخت ماليات پس از آن موعد موجب تعلق جريمه اي معادل 5/2% ماليات به ازاء هر ماه خواهد بود.
ماده 31 قانون مالياتهاي مستقيم – اداره امور مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهارنامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت درخواست كتبي ظرف يك هفته گواهي نامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودي تسليم نمايد. اين گواهي نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است. رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاهها موكول به ارائه گواهي نامه مذكور در اين ماده خواهد بود.

2-4-7) روش محاسبات ماليات بر ارث
مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان، ارزش معاملاتي ملك و چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد ارزش معاملاتي نزديك ترين محل مشابه در زمان فوت بوده مأخذ ارزيابي ساير اموال مالي متوفي ارزش روز آنها در تاريخ فوت خواهد بود.
اثاث البيت محل سكونت از نظر مالياتي جزء ماترك متوفي محسوب نخواهد شد.
2-4-8) گواهينامه واريز ماليات بر ارث
 ماده 35 قانون مالياتهاي مستقيم – ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غيرمنقول را به اسم وراث يا موصي له ثبت مي نمايند، همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي در موقعي كه مي خواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك را ثبت كنند، بايد گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيت دار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اين كه ماليات متعلق كلا پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهي نامه مجاز به ثبت نيستند.
2-4-9) مراجع حل اختلاف
اولين مرجع براي رفع اختلاف بين وراث و مأمور تشخيص مالياتي پس از صدور برگ تشخيص ماليات و ابلاغ آن، رئيس اداره امور مالياتي ذيربط است. وراث ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات مي توانند به وي مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك لازم كتبا تقاضاي رسيدگي كنند، رئيس اداره امور مالياتي ظرف مدت سي روز موضوع را رسيدگي و در صورت موثر بودن مدارك، درآمد مشمول مالياتي مورد مطالبه از سهم الارث را تعديل خواهد نمود. در غير اين صورت پرونده به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع داده خواهد شد و رأي هيأت با اكثريت آرا قطعي و لازم الاجرا است.
ماده 37 قانون مالياتهاي مستقيم – در صورتي كه پس از قطعيت ماليات اسناد و مدارك تازه اي مربوط به بدهي متوفي يا عدم تعلق دارايي به وي ارائه گردد و در محاسبه مالياتي موثر باشد پرونده امر جهت صدور رأي مقتضي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق رأي هيأت اقدام خواهد شد.

2-5) مالیات بر حقوق
مادة ٨٢  درآمدي که شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر(اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي کار خودبابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا کار انجام يافته ب ه طور نقد يا غيرنقد تحصيل م يکند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است .
مادة ٨٣  درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد، يا حقوق اصل ي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غير مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافيت هاي مقرر در اين قانون .
2-6) مالیات تکلیفی
کلیه ی موسسات و شرکت های طرف قرار داد با نهاد های دولتی مانند پیمانکاران موظفند تا 5 درصد از دریافتی خود از نهاد دولتی را به عنوان علی الحساب مالیات به سازمان مالیاتی پرداخت نمایند این کار توسط نهاد دولتی صورت گرفته و از مبلغی که به پیمانکار داده می شود کسر می گردد.
مقاله : تاریخچه و معرفی سازمان امور مالیاتی
20 فيفرييه 2015 
موضوع مقاله : تاریخچه و معرفی سازمان امور مالیاتی
فصل 1 :
1-1) تاریخچه
ايرانيان از زمان هخامنشيان براي دريافت ماليات و امورمالي كشور دفاتر و سازمانهاي مرتبي داشتند. در زمان ساسانيان اخذ ماليات صورت كاملتري داشت و سه نوع ماليات به نامهاي اراضي، سرشماري و سرانه دريافت مي شد. پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن يوسف ثقفي دفاتر مالياتي از فارسي به عربي برگردانده شد اما در دوره سلجوقي با دستور عبدالملك كندري، وزير طغرل، دفاتر مالياتي مجدداً به فارسي نگارش يافت. وزير ماليه، قبل از مشروطيت مامور شخص پادشاه بود و شاه تمام درآمدها و عوايد كشور را در اختيار داشت و وزير ماليه بودجه كشور را تنظيم مي كرد و در مركز هر استان مستوفي مسئول امور مالياتي بود. اين مستوفيان عده اي كارمند داشتند كه به آنان ميرزا مي گفتند. رئيس مستوفي ها را مستوفي الممالك مي گفتند كه لقب وزير ماليه بود. يكي از درآمدهاي وصولي در زمان قاجار از تيول داري حاصل مي شد وتيول داران كساني بودند كه زمينهاي دولتي در اختيار آنها قرارمي گرفت و با كمك كشاورزان از زمين بهره برداري ميکردند و ساليانه مبلغي را بابت تيول داري به شاه مي پرداختند. هزينه هاي دربار، جنگها ومقرري ها از اين محل تامين مي شد. در زمان اميركبير اصلاح گر بزرگ، بسياري از اين مقرري ها قطع و وصول ماليات كه درآن زمان خراج نام داشت، ضابطه مند شد اما با كشته شدن اميركبير روند اصلاحات متوقف و وضع به شكل سابق برگشت. پس از پيروزي انقلاب مشروطه در سال 1285، اولين كابينه قانوني تشكيل وناصرالملك به عنوان نخستين وزيرماليه از مجلس شوراي ملي رأي اعتماد گرفت وبه دستور او محل كنوني راديو تهران كه محل اداره گمرك بود، به وزارت ماليه اختصاص يافت. در سال 1289 ادارات هفتگانه ماليه تصويب وتشكيل شد. مهمترين ادارات درآن زمان خزانه داري كل، گمرك و وصول عايدات بود. پس از مدتي محل وزارت ماليه به پارك اتابك، محل كنوني سفارت شوروي سابق انتقال يافت.
در سال 1294 وزارت ماليه به نُه اداره تقسيم شد كه عبارت بودند از: دايره وزارتي، تشخيص عايدات و خالصه جات ومسكوكات، خزانه داري كل و ديون عمومي و وظايف، گمركات، محاكمات ماليه، كميسيون تطبيق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالي براي محاكمات اداري. ازسال 1300 به بعد دگرگوني هاي زيادي در وزارت ماليه رخ داد، از جمله اين كه حدود چهل شركت دولتي تأسيس و بعداً منحل گرديدند و سازمان به دو قسمت مالي و اقتصادي تقسيم و به وسيله دو معاون و هفت مدير اداره مي شد. در سال 1329 سازمان وزارت دارايي با تقليل ادارات به تصويب رسيد. با وقوع انقلاب اسلامي ساختار وزارت امور اقتصادي و دارايي دچار تغييرات چنداني نشد و وصول درآمدهاي مالياتي همچنان از وظايف اين وزارتخانه بود. تا اينكه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، طرح ساماندهي اقتصادي و سياستهاي دولت در زمينه اصلاح ساختار اقتصادي به عهده اين وزارتخانه گذاشته شد. از مهم ترين اقدامات اين وزارتخانه اصلاح نظام مالياتي بود كه شامل موارد زیر می شد:
1ـ تشكيل سازمان امورمالياتي
2ـ اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم
3ـ روزآمد كردن نظام مالياتي كشور .
1-2)     تشكيل سازمان امورمالياتي
سازمان امور مالياتي كشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم، درسال 1380 تشكيل و نمودار تشكيلاتي آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81 و تشكيلات ادارات كل امور مالياتي استانها به تأييد سازمان مديريت وبرنامه ريزي رسيد. با تشكيل سازمان امورمالياتي، بودجه اين سازمان از وزارت امور اقتصادي و دارايي تفكيك شد و در حال حاضر با خريد ساختمان جديد در حال انتزاع نهايي از وزارت اموراقتصادي و دارايي است و در هم اینکه با انتصاب مديران كل امورمالياتي، تشكيلات ادارات كل مالياتي در حال استقرار است.
اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم:
همزمان با ايجاد سازمان امور مالياتي قانون مالياتهاي مستقيم نيز اصلاح شد. نرخ مالياتي در قانون قبلي به 54 درصد مي رسيد كه گاهي با عوارض ديگر براي شركتها و واحدهاي توليدي اين نرخ به رقم 67 درصد هم مي رسيد، با اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم حداكثر نرخ مالياتي براي درآمد اشخاص حقيقي 35 درصد مي باشد و براي اشخاص حقوقي اين نرخ، ثابت و 25 درصد مي باشد كه اين موضوع مهم گذشته از آنكه باعث تشويق سرمايه گذاري و توليدكنندگان مي شود بسياري از زمينه هاي بروز فساد اداري را نيز مسدود مي كند. به علاوه هزينه هاي تمام شده توليد كالاها هم به نحو قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد. متن اوليه پيشنهادي اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم در اواخر دوره اول دولت آقاي خاتمي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده بود كه پس از شروع دوره دوم رياست جمهوري و انتصاب آقاي طهماسب مظاهري به وزارت اموراقتصادي و دارايي و تصدي رياست كل سازمان امورمالياتي كشور از سوي آقاي خجسته، تغييراتي كلي در متن پيشنهادي اعمال گرديد كه يكي از آنها تعيين نرخ ثابت ماليات بردرآمد فعاليتهاي اقتصادي بود. همچنين در قانون جديد، مالياتهايي از قبيل ماليات بر اراضي باير و ماليات جمع درآمد، ماليات مستغلات مسكوني خالي لغو شد و نرخ ماليات حق واگذاري، فقط به ميزان 2 درصدتعيين شد. به علاوه ماليات برارث نيز داراي نرخ كمتر و معافيت بيشتري شد و ماليات نقل و انتقال نيز به مقدار ثابت، معادل 5 درصد ارزش معاملاتي تعيين گرديد. براي واحدهاي نوساز كه براي اولين بار به فروش مي رسند هم به ميزان 10 درصد ارزش معاملاتي اعيان واحد فروش رفته ماليات تعيين شد .
لغو معافيتهاي مالياتي نهادها وارگانها:
بـا هدف رفـع تبعيـض درعـرصـه اقتصاد و فراهم كردن شرايط برابر براي توليدكنندگان و شفاف سازي منابع درآمدي دولت، قانون لغو معافيتهاي مالياتي نهادها وارگانها به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد واين امور مورد موافقت مقام معظم رهبري نيز قرارگرفت .
تجميع عوارض:
بـراي يكسـان ســازي مراجـع وصول ماليات، شفاف سازي هزينه هاي توليد، كاهش دغدغه توليد كنندگان، قانون تجميع عوارض به وزارت اموراقتصادي ودارايي ابلاغ وبراي اجرائي كردن آن اقدامات وسيعي با كميته هاي خاص تشكيل شد و با همكاري وزارتخانه هاي ديگر از قبيل وزارت صنايع، وزارت بازرگاني و وزارت كشور فهرست كالاهايي كه به صورت نهايي مورد استفاده قرار مي گيرند تهيه شد و سازمان امورمالياتي كشور براي ابلاغ آن به واحدهاي تابعه اقدام كرد. براساس قانون تجميع عوارض بسياري از عوارض متعدد كه توليد كنندگان كالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد و توليد كنندگان كالاهايي كه مشمول اين قانون مي شوند تنها عوارض و ماليات را به حساب وزارت كشور و سازمان امور مالياتي كشور پرداخت مي كنند و اين امر به شفاف سازي و منابع درآمدي دولت و سهولت وصول ماليات كمك زيادي ميكند. در حال حاضر 123 قلم كالا مشمول اين قانون شده اند كه توليد كنندگان آنها موظفند 2 درصد ماليات و يك درصد عوارض بابت آنها پرداخت كنند.
سازمان امور مالياتي كشور، بعد از تدوين و تهيه آئين نامه هاي اجرائي قانون تجميع عوارض كه طي آن وصول عوارض متعدد از واحدهاي توليدي، كنار گذاشته شد و واحدهاي توليدي تنها يكبار ماليات مي پردازند، گامي مهم براي جلوگيري از بوروكراسي اداري براي وصول مالياتها برداشت و در ادامه اين سياست، بررسي و تدوين روشها و دستورالعمل هاي اجرائي نظام ماليات برارزش افزوده در دست بررسي است كه نياز به بررسيهاي كارشناسي وسيعي دارد. تعيين فرآيندها و مراحل مختلف توليد از جمله اين اقدامات است. در اجراي موثر اين نظام مالياتي جديد تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري وسيع و آموزش نيروي انساني بسياري نياز است كه هم اكنون مقدمات كار توسط سازمان امور مالياتي در دست پيگيري است. لايحه ماليات برارزش افزوده كه درسال گذشته تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد، مكمل قانون جديد مالياتهاي مستقيم و تجميع عوارض است و در صورت اجرا، گامي در جهت استقرار نظام تكميل شده و جامع مالياتي را در كشور فراهم مي سازد. اجراي ماليات برارزش افزوده نيازمند استفاده از فناوري اطلاعات مي باشد تا با استفاده از نيروهاي متخصص بتوان نظامي را بنيان گذاري كرد كه از دانش روز بهره مند باشد. در اجراي كارآمد كردن سيستم مالياتي كشور آموزش كاركنان از اولويت خاصي برخوردار مي شود وكاركنان آموزش ديده و ��جرب آشنا با فناوري نوين ارتباطي بهتر مي توانند سازمان را در رسيدن به اهدافش ياري دهند. تكيه بر وصول بيشتر ماليات غير مستقيم بجاي ماليات مستقيم از اهداف كلان سازمان امورمالياتي كشورباشد . سهم ماليات ازبودجه عمومي كشور در سال 81 درحدود 26 درصد بوده است كه با توجه به استعداد بـالقوه مـاليـاتـي كـه در كشـور وجـود دارد چنين رقمي منطقي نيست ودر مقايسه با ساير كشورها. نيزدرآمدهاي مالياتي كشور ناچيز است . اجراي ماليات برارزش افزوده واقدامات ديگري كه سازمان امورمالياتي تحت بررسي دارد همگي در راستاي سياست اداره اموركشور بدون نفت مي باشد كه با تبليغ ونهادينه كردن فرهنگ مالياتي وتصويب قوانين لازم تحقق چنين امري دور از ذهن نخواهد بود .

1-3)     نظام جامع مالیاتی
باتوجه به اهدافي كه سازمان امورمالياتي كشور درنظرگرفته است انجام كارهايي ضروري است كه عبارتند از :
الف ـ استقرار كامل ساختار جديد سازماني : با توجه به تاييد وابلاغ تشكيلات ادارات كل امورمالياتي استانها ازطرف سازمان مديريت و برنامه ريزي استقرار هرچه سريعتر تشكيلات ابلاغي وتهيه وتدوين بودجه ادارات كل ، به نحوي كه تامين منابع مالي مورد نياز براي تحقق كليه برنامه هاي عملياتي فراهم شود، انجام خواهد شد .
ب ـ سرمايه گذاري در امرآموزش وتوسعه منابع انساني : تعهد تخصص وهماهنگي كاركنان ادارات مالياتي براي موفقيت سازمان امري حياتي است ، بنابراين ارتقاء توانمندي هاي علمي ، فني وتخصصي كاركنان مالياتي در سطوح مختلف از اهميت ويژه اي برخوارداراست دراين زمينه مطالعات گسترده اي صورت گرفته است وبرنامه هاي آموزشي مورد نياز براي رسيدن به بالاترين سطح استاندارد تدوين شده است .
ج ـ توسعه نظامها: نظامهاي اجرايي قادر نخواهند بود بدون پردازش اطلاعات از طريق تكنولوژيهاي اطلاعاتي به عنصر مهمي درفرآيند وصول ماليات تبديل شوند .به همين منظور شناسايي موديان با شماره رمز طراحي شده تا همه تلاشهاي معمول در اكثر كشورها براي توسعه فناوري اطلاعات مشمول اين فرآيند شود. توسعه چارچوب هاي اطلاعاتي و كاربرد موثر اين نظامها در سازمان ازاولويت هاي انكار ناپذير است .
د ـ فرآيندهاي عملياتي : تدوين راهبرد جامع وآينده نگر وتصويب مباني قانوني براي تصويب نظام اجرايي به تنهايي و بدون تغيير در فرآيندهاي عملياتي از شيوه هاي سنتي به روشهاي مدرن وكارآمد تلاشي بي ثمر مي باشد ازاين رو ايجاب مي نمايد روند كلي فرآيند عمليات را از حالت دستي وسنتي به سيستمي مـكانيزه وپويا در چارچوب طرح جامع اطلاعات مالياتي تغيير داد به نحوي كه بتوان در كمترين زمان ممكن وصرف هزينه اي معقول مراحل مختلف مطالبه ماليات را به شيوه اي نوين ساماندهي كرد . برنامه هاي تغيير فرآيندهاي عملياتي به عنوان مبنايي براي ادامه اصلاحات مالياتي بيشتر مورد نظر مي باشد.
ح ـ خدمات موديان مالياتي : در حال حاضر در نظامهاي مالياتي مدرن 20تا30 درصد نيروي انساني به خدمات رساني به موديان اشتغال دارند . در اين نظامها ابتدا نيازهاي اطلاعاتي موديان را به روشهاي علمي مشخص وسپس با سازماندهي كردن آن به صورت كارا وانعطاف پذير خدمات مطلوبي را به آنان ارائه مي نمايند معمولاً اين خدمات شامل موارد زير مي باشد :
• پاسخگويي به سئوالات موديان به طرق مختلف كتبي ، تلفني و حضوري
• ارائه خدمات مشاوره اي
• سمينارهاي آموزشي موديان
• خدمات اطلاعات
• دعوت براي پرداخت به موقع ماليات
• دعوت براي ارائه اظهارنامه
خ ـ توسعه چارچوب اطلاعات مديريتي : اين فعاليت محوري ، تحليل هاي دقيقي از عملكردها ونحوه بكارگيري منابع را فراهم مي سازد و سازمان را از سطح كارآيي عمليات خويش آگاه مي نمايد وموفقيت دراين كار كليدي با نتايج به دست آمده مورد ارزيابي قرار مي گيرد .
ط ـ برنامه مدرن سازي : سازمان امورمالياتي در برنامه هاي مدرن سازي بخش عمومي وايجاد مديريتهاي راهبردي مشاركت فعال خواهد داشت . پروژه استقرار ماليات برارزش افزوده كه به عنوان مدرن ترين نوع ماليات برمصرف در دنياي امروز شناخته شده است همزمان با اصلاحات ساختاري ونوسازي سيستم مالياتي موجود كه برپايه درآمد و ثروت استوار شده است به نظام مالياتي كشور اضافه خواهد شد . برقراري اين نوع ماليات به عنوان يك سياست اصلاحي جزء اهداف مهم برنامه مي باشد كه دراين راستا قبلاً واحد موديان بزرگ مالياتي شكل گرفته است .
ظ ـ مقابله با فرارهاي مالياتي : فرارهاي مالياتي كه ناشي از گسترش اقتصاد زيرزميني ، قاچاق ، عدم ثبت مبادلات تجاري و پيچيده تر شدن فعاليتهاي اقتصادي مي باشد از مشكلات عمده فرا روي سازمان است . براي مقابله با اين پديده سازمان در نظردارد با راه اندازي سيستم اطلاعات مالياتي وگسترش كنترل هاي دورن وبرون سازماني نه فقط از فرارهاي مالياتي جلوگيري كند بلكه با اجتناب از اتلاف منابع دولت ، رعايت عدالت مالياتي ، تعديل در توزيع درآمد ، كاهش فساد اداري ، درنهايت ايجاد اعتماد عمومي وامنيت اقتصادي را ميسر نمايد .
م ـ تمركززدايي : همزمان با تغييرات موجود درساختارهاي سازماني در راستاي تصميمات دولت به اين موضوع توجه لازم خواهد شد . به همين علت هم سه اداره كل در تهران (اداره كل ماليات برارث  اداره كل وصول واجرا ، اداره كل هياتهاي حل اختلاف ) در ادارات امورمالياتي ادغام شدند .
1-4) شرح وظایف سازمان
1-    شناسايي منابع درآمدهاي مالياتي استان و تشخيص و وصول مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم با توجه به قوانين و مقررات مالياتي كشور
2-    برنامه ريزي و اتخاذ روشهاي مناسب بمنظور افزايش ميزان وصولي با اجراي دقيق قوانين و مقررات مالياتي كشور
3-    رسيدگي به كليه اختلافات مالياتي توسط هياتهاي حل اختلاف مالياتي به موجب فصل سوم از باب پنجم قانون مالياتهاي مستقيم
4-    تشخيص و كزارش تخلفات مامورين مالياتي و همچنين موديان مالياتي به مراجع ذيصلاح با توجه به قوانين و مقررات مربوطه
5-    تهيه و تنظيم بودچه پيشنهادي ( درآمد و هزينه ) اداره كل امور مالياتي بر اساس ظرفيت ها و نيازهاي واقعي با توجه به هدفها و سياستها و خط مشهاي سازمان امور مالياتي كشور در چهارچوب سياست كلي دولت و مفاد دستور العملها و بخشنامه هاي مربوطه.
6-     بررسي  و پيشنهاد ايجاد اداره امور مالياتي در بخش و شهرستانهاي تابعه به سازمان امور مالياتي كشور جهت سير مراحل اداري . تاييد و ابلاغ.
7-    حضور در كليه جلسات . شوراها . كميته هاي استاني از قبيل شوراي برنامه ريزي استانها . ستاد درآمد و تجهيز منابع . كميسيون نظارت استان و ... .
8-    انجام كليه امور مربوط به برقراري پرداخت صندوق بازنشستگان و موظفين و افزايش و يا قطع حقوق آنها بر اساس احكام صادره از سوي سازمان بازنشستگي كشوري.
9-    انجام كليه امور مربوط به برقراري و پرداخت حقوق كارمندان رسمي و پيماني بر اساس احكام صادره توسط مراجع ذيصلاح و همچنين ساير پرداختي ها از جمله پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي.
10- تصميم گيري در خصوص انتصاب عاملين ذيحساب و امناي اموال و آموزش و مراقبت آنها.
11- نظارت بر انعقاد قراردادها از طريق شركت در كميسيون ماده 79 و ماده 83 قانون محاسبات عمومي.
12-بررسي تشخيص و اعلام نيازهاي آموزشي كاركنان بر اساس اختيارات تفويض شده به مقامات مافوق.
13-انجام امور دبيرخانه اي اداره كل از قبيل ثبت. صدور . توليد . تكثير و توزيع نامه ها و نگهداري اسناد بر مدارك مربوط.
14-انجام كليه امور پرسنلي كاركنان از قبيل مرخصي ها . ترفيعات . انتصابات . نقل و انتقال و موارد مشابه كاركنان تابعه بر اساس قوانين ومقررات مربوطه و اختيارات تفويض شده.
15-تهيه و تنظيم صورتحساب درآمدهاي مالياتي بصورت ماهانه و سالانه جهت ارسال به مقامات ذيصلاح.
16-تحرير و نگهداري دفاتر حسابداري جهت تهيه و تنظيم صورت حسابهاي مالي.
17-انعقاد قراردادهاي خدماتي . پشتيباني . تاسيسات و ساختمان با ساير اشخاص و رسيدگي و نظارت بر اجراي آنها.
18-تامين وسايل و لوازم اداري و فني مورد نياز واحدهاي تابعه و تنظيم صورت اموال اداره كل.
19-مراقبت در حفظ و نگهداري ساختمان تاسيسات وسايط نقليه برقراري انتظامات و خدمات مورد لزوم واحدهاي تابعه.
20-تهيه گزارش اقدامات انجام شده و ارسال آن به مقامات مافوق.
21-انجام ساير امور محوله حسب دستور مقام مافوق.

وکیل مالیاتی وکیل امور مالیاتی وکیل مالیاتی تهران وکیل متخصص مالیات مشاوره حقوقی مالیاتی مشاوره حقوقی امور مالیاتی


دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد،نبش خیابان 32،پلاک 116،طبقه 4،واحد9
تلفن:88681856
تلفکس:88582580
طراحی سایت توسط شرکت آکان